radcaprawny-janisch


Idź do treści

§ - Oferta usług

reprezentowanie klientów przed sądami i innymi organami


 • reprezentowanie klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej).
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi instytucjami.


udzielanie porad prawnych


 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, wykroczeń, egzekucyjnego i karnego.


sporządzanie pism


 • wnioski, skargi, pozwy, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy, zarzuty, zażalenia, odwołania, apelacje, skargi kasacyjne itd.
 • umowy, ugody, wezwania do zapłaty, monity, oświadczenia, pełnomocnictwa.


wydawanie opinii prawnych


 • w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, wykroczeń, egzekucyjnego i karnego.


opracowywanie i analizowanie projektów umów


 • z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa handlowego ( np. umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, użyczenia, pożyczki, przewozu, spedycji, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, dożywocia, o pracę, o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi, o zakazie konkurencji, spółki jawnej, leasingu, agencyjnych, cesji )


udział w negocjacjach


 • przygotowywanie treści propozycji negocjacyjnych.
 • analizowanie proponowanych rozstrzygnięć.
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach z osobami fizycznymi (np. przy ustalaniu warunków i podpisywaniu umów), jak również z przedsiębiorcami i instytucjami (np. z bankami w zakresie spłaty kredytów) itd.


windykacja należności


 • reprezentowanie klientów w kontaktach z dłużnikami i wierzycielami (przeprowadzanie „postępowania polubownego”).
 • sporządzanie wezwań do zapłaty.
 • negocjowanie warunków spłat zaległych należności i zawieranie w tym zakresie ugody.
 • inicjowanie postępowań sądowych (kierowanie pozwów o zapłatę, uzyskiwanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, reprezentowanie klientów na rozprawach, kierowanie środków odwoławczych).
 • wszczynanie postępowań egzekucyjnych i czuwanie nad sprawnością postępowania komorniczego


udział w mediacjach


 • reprezentowanie klientów w postępowaniach mediacyjnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego.Powrót do treści | Wróć do menu głównego